Η Scrinium έχει αναπτύξει ένα ευρύ διεθνές δίκτυο συνεργασιών με Private Equity Funds, Venture Capitals, Family Offices, Συμβουλευτικές Εταιρίες και άλλους Επενδυτικούς Οργανισμούς, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος για την επίτευξη των βέλτιστων λύσεων στις ανάγκες των πελατών της.

Μερικά παραδείγματα των προσφερόμενων υπηρεσιών:

• Εξεύρεση Χρηματοοικονομικών Λύσεων (Ιδιωτική τοποθέτηση, εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα κλπ)
• Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων δράσης
• Εξέταση της πιθανότητας εξεύρεσης νέων επενδυτών
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγορά ή πώληση επιχειρήσεων
• Διαχείριση και διαπραγμάτευση υφιστάμενων δανειακών σχέσεων
• Αντιπροσώπευση ξένων επενδυτικών και χρηματοοικονομικών σχημάτων στην Ελλάδα
• Ανάληψη ανάπτυξη και λειτουργία Εμπορικής Διεύθυνσης ή/και Διεύθυνσης Operations σε εξωτερικό επίπεδο (outsourcing)
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης τμημάτων ή/και διαδικασιών επιχειρήσεων
• Ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων πωλήσεων και συνεργασιών